De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal betrokken ouders. De OR benoemt uit haar midden; een voorzitter, secretaris en penningmeester. De OR komt zo’n 8 keer per jaar bijeen, samen met een afvaardiging van het schoolteam, om te praten over de organisatie van de diverse activiteiten, zoals o.a. de Sinterklaasviering, de kerstviering en het Paasontbijt.
Behalve hierover praten, werkt de OR ook actief mee aan het organiseren van de diverse activiteiten. De kosten voor deze activiteiten worden betaald door de OR.

Een keer per jaar doet de OR verslag van haar activiteiten aan de ouders. Dit gebeurt op de jaarvergadering van de OR. Op deze algemene ouderavond die meestal in het najaar wordt gehouden, worden de jaarrekeningen en de begroting behandeld. De ouderbijdrage voor het lopende schooljaar wordt tijdens deze vergadering vastgesteld. Ook het verslag van de secretaris komt ter sprake.

De ouderraad bestaat nu uit 9 ouders uit verschillende klassen.

Uitbreiding van de ouderraad blijft hard nodig om de werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren.

Overigens zijn alle OR-vergaderingen openbaar; u kunt deze dus altijd bijwonen en de OR kan altijd hulp gebruiken.

Vergaderdata van de Ouderraad staan in onze agenda