Visie

Onderwijs & Opvang samen

Op IKC De Buikslotermeer sluiten onderwijs, opvang en welzijn naadloos op elkaar aan. Er wordt intensief samengewerkt met kinderopvangorganisatie TintelTuin. Alle medewerkers van school en opvang werken samen als één team. We bieden de kinderen wat ze nodig hebben, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren heeft De Buikslotermeer een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. TintelTuin verzorgt de Voorschool en de voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO). Ook kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door onze vaste overblijfouders. De overblijf is gratis.

Missie:

Op IKC De Buikslotermeer voelt iedereen zich thuis. Hier kun je groeien, genieten en leren.

 

Visie:

IKC De Buikslotermeer is een Integraal Kindcentrum (IKC) in Amsterdam-Noord op openbare grondslag. Dit betekent dat er sprake is van een vergaande samenwerking tussen kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf, BSO) en onderwijs. Het onderwijs is modern-klassikaal, met ruime aandacht voor taal en met focus op wat de kinderen individueel nodig hebben aan extra ondersteuning en/of extra uitdaging. Op de opvang hebben we veel aandacht voor bewegen en sluiten we spelenderwijs aan bij de thema’s. Het kindcentrum is een plek waar je je thuis voelt, waar aandacht is, waar je iedere dag nieuwe dingen leert en waar plezier maken voorop staat.

 

Wij willen het beste naar boven halen bij kinderen, ouders en medewerkers. Dat doen we door kinderen uit te dagen, ouders te ondersteunen en medewerkers zich verder te laten ontwikkelen. We verbinden onze wereld en de maatschappij en zorgen ervoor dat we samen nog beter worden. Samen maken we je ambities waar. Nu en in de toekomst!

 

Veiligheid en structuur zijn voorwaarden voor de kinderen om tot ontwikkeling te komen. Op IKC De Buikslotermeer leggen we de focus op actief burgerschap, waarbij we kinderen bewust leren samen te leven en samen te werken/spelen met anderen. Daarnaast geven we brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving. Dit komt ook terug in ons aanbod en aanpak bij de kinderopvang.

 

Vanuit onze kernwaarden geven we liefdevolle aandacht en zorg aan kinderen tijdens onderwijs en opvang. We halen het maximale uit kinderen op verschillende gebieden, zoals sociaal-emotioneel, zintuiglijk, cognitief, motorisch, sportief, muzikaal en creatief. We staan voor kansengelijkheid en hebben hoge verwachtingen; we stimuleren het geloof in eigen kunnen. Onze kinderen verlaten IKC De Buikslotermeer als zelfstandige, sociale ‘wereldburgers’ met verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Onze kinderen zijn klaar voor de toekomst!

 

 

Wij willen:

  • dat kinderen graag naar IKC De Buikslotermeer komen en zich er veilig en gewaardeerd voelen in een professionele cultuur;
  • kinderen stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zodat hun individuele mogelijkheden optimaal benut worden en zij een positief zelfbeeld krijgen;
    de kinderen van 0 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkeling bieden en waar nodig ondersteuning op maat;
  • dat kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij.

 

Wat merkt uw kind hiervan in de praktijk?
Door middel van enkele voorbeelden laten we zien wat uw kind hier van merkt in de praktijk:

 

  • Er werken combinatiefunctionarissen zowel op de Voorschool als in groep 1-2. Hierdoor is er een doorgaande lijn in pedagogische en didactische aanpak. Vanuit de Voorschool kennen de combinatiefunctionarissen de kinderen vaak al goed. Ook is er hierdoor een goede inhoudelijke uitwisseling op het gebied van de VVE-thema’s.
  • Schoolactiviteiten worden op elkaar afgestemd: thema’s, vieringen, de schoolfotograaf, open dagen. Voor ouders is de informatieverstrekking over deze activiteiten transparant en duidelijk. Middels de nieuwsbrief, maar ook door in gesprek te gaan met ouders in de Ouderkamer.
  • Gezamenlijke aanpak en afstemming. Alle professionals werken nauw samen. Zo hebben we een gezamenlijke pedagogische aanpak gebaseerd op methode Kwink en theorie over de growth-mindset. We gebruiken dezelfde taal naar de kinderen. Dat maakt het veilig, voorspelbaar en vertrouwd voor uw kind.