Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

 

Wat is de MR?

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad heeft als taak de school en de schoolleiding te adviseren over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken. Over bepaalde zaken heeft de raad zelfs beslissingsbevoegdheid. Hiermee levert de MR een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

 

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. De MR bespreekt met de directie de ontwikkeling van de school en keuzes die daarbij moeten worden gemaakt (denk aan: het schoolrooster, de begroting, het jaarplan, de onderwijsresultaten, etc.).

 

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.

 

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 • Recht op overleg
 • Informatierecht
 • Initiatiefrecht

 

Daarnaast heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden:

 

Adviesrecht
Bij het adviesrecht moet bij een aantal, in de wet vastgelegde aangelegenheden, het bevoegd gezag advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Hierbij gaat het om zaken als:

 • Meerjarig financieel beleid (besteding van middelen, jaarlijkse begroting)
 • Fusie, samenwerking met een andere school.
 • Aanstellings- en ontslagbeleid personeel
 • Aanstelling- en ontslag schoolleiding
 • Vakantieregeling
 • Beleid voor onderhoud en huisvesting

 

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde, in de wet genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Het gaat hier om zaken zoals:

 • Onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Schoolplan, zorgplan
 • Schoolreglement
 • Beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van ouders
 • Arbeidsomstandigheden
 • Schoolgids
 • Beleid buitenschoolse activiteiten
 • Bestemming en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage

 

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ook kunt u natuurlijk de leden persoonlijk benaderen.

 

Wat is het verschil met de ouderraad?
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

MR vergaderingen
De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, echter kunnen er onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. Zie hieronder.

Contact opnemen kan via mr@debuikslotermeer.nl.

 

Lid van de medezeggenschapsraad zijn:
Oudergeleding:
Wendy Pinas

Naziha Kasmi

Selvinaz Eris

 

Personeelsgeleding:

Gerben Tichelaar

Femke Looijen

Lea Webeling

 

Notulen: