Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

 

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad heeft als taak de school en de schoolleiding te adviseren over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken. Over bepaalde zaken heeft de raad zelfs beslissingsbevoegdheid. De MR komt ongeveer zes keer per schooljaar bijeen.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke twee jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

 

De notulen van de medezeggenschapsraad worden gepubliceerd op het prikbord in de hal.
Het medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement zijn ter inzage op school.

 

Kijk ook eens op http://www.voo.nl/category/Medezeggenschap/

 

Lid van de medezeggenschapsraad zijn:
Oudergeleding:
Omer Cetin

Marie-Antoinette Boom
Wendy Pinas

 

Personeelsgeleding:

Riecette Soesman

Femke Looijen

Gerben Tichelaar