Visie op onderwijs

Hier staan wij voor!

Wij willen
– dat kinderen graag naar De Buikslotermeer komen en zich er veilig en gewaardeerd voelen in een professionele cultuur;
– kinderen stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zodat hun individuele mogelijkheden optimaal benut worden en zij een positief zelfbeeld krijgen;
– de kinderen van 0 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkeling bieden en waar nodig ondersteuning op maat;
– dat kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij.

 

Onze missie is: Op De Buikslotermeer voelt ieder kind zich thuis.

 

Visie
Hieronder staat de visie beschreven op identiteit, leren, 21st century skills, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap, duurzaamheid en ouders. Deze onderdelen zijn de basis voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. We leren de kinderen kennen door naar hen te kijken en een band met hen op te bouwen. Het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen staat centraal in de communicatie met ouders.

 

Identiteit
Basisschool De Buikslotermeer is een plek voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, etniciteit of geloofs- overtuiging. We willen kinderen vooral in de praktijk leren respect te hebben voor verschillen. De Buikslotermeer is een openbare school.

 

Ontwikkelen en leren 
Kinderen ontwikkelen doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te verwerven: door instructie, door te ontdekken en door samen te werken en door hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden.

We stimuleren de brede ontwikkeling van de kinderen en leggen daarbij de focus op de taal en hebben we oog voor de muzikale ontwikkeling van kinderen.

We houden rekening met de specifieke behoeften van elk kind.

 

21st century skills
Wij willen de kinderen voorbereiden op hun functioneren in de 21ste eeuw door hen te stimuleren in de ontwikkeling van daarvoor noodzakelijke vaardigheden: creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken, samenwerken, communiceren, ICT-basis vaardigheden en mediawijsheid.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We willen dat kinderen goed met anderen om kunnen gaan en om kunnen gaan met hun eigen gevoelens en die van anderen. Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. Kinderen voelen zich thuis op De Buikslotermeer.

 

Actief burgerschap
Kinderen groeien op in een steeds veranderende maatschappij. Wij vinden het van belang om onze kinderen hierop voor te bereiden. Kinderen  maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen en hun omgeving, maar ook naar anderen en hun omgeving omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

 

Duurzaamheid
Op IKC De Buikslotermeer:

– Leren de kinderen over duurzaamheid, zorg voor onze aarde en onze naaste omgeving.
– Handelen we zoveel mogelijk vanuit de gedachte van duurzaamheid. Zo vermijden we wegwerp-plastic en scheiden we ons afval.
– Staat duurzaam leren centraal: de kinderen leren voor het leven, niet slechts voor de toets.

 

Ouders
Wij zien de ouders als onze partners en willen hen actief betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij willen samen met de ouders optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind, thuis en op school.

 

Kernwaarden
IKC De Buikslotermeer is een samenleving in het klein, waarin diversiteit en een openbaar karakter centraal staan. Diversiteit is een sterk punt als de aanwezige verscheidenheid maakt dat er meer ruimte is voor ontwikkeling van identiteit. We geloven niet in selectie van ‘soort bij soort’ en exclusieve homogeniteit. Wie succesvolle kinderen wil opleiden, bereidt ze voor op een wereld die internationaal en superdivers is. De basisschool als miniatuur van een internationale topopleiding. IKC De Buikslotermeer staat voor kansengelijkheid.

 

Onze kernwaarden zijn:
– Plezier

– Professionaliteit
– Respect
– Samenwerking
– Gezondheid